Death note: The last name

Acteurs et actrices

Tatsuya Fujiwara
Ken'ichi Matsuyama
Shigeki Hosokawa
Erika Toda
Shunji Fujimura
Takeshi Kaga

Réalisateurs

Scénaristes

Tetsuya Oishi

Producteurs

Takahiro Sato
Takahiro Kobashi
Toyoharu Fukuda