Lady Kung-fu

Acteurs et actrices

Kara Hui
Hsiao Ho
Wang Lung Wei
Chia-Hui Liu

Réalisateurs

Producteurs

Mona Fong