Silk / Soie

Acteurs et actrices

Chen Bo-lin
Yosuke Eguchi
Barbie Hsu
Kar Yan Lam
Kevin S. Smith
Chun-Ning Chang
Fang Wan (II)
Et aussi :
  • Kuan-Po Chen

Réalisateurs

Chao-Bin Su

Scénaristes

Chao-Bin Su

Producteurs

Chih-ming Huang
David Tang (III)
Ju Feng Yeh